توضیحات کامل :

بررسی میزان تاثیر آموزش رفتارهای سازشی در رشد اجتماعی و اختلالات  رفتاری کودکان کم توان ذهنی اموزش پذیر

 

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد

 

چکیده

هدف از این پژوهش آموزش رفتارهای سازشی به دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر وبررسی تاثیر آن در رشد اجتماعی و اختلالات رفتاری این کودکان است. از میان دانش آموزان آموزشگاه تعداد 70نفر بصورت تصادفی ساده انتخاب شدند و بصورت تصادفی در دو گروه 35نفری کنترل و آزمایش قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده مقیاس رشد اجتماعی وایلند و پرسشنامه اختلالات رفتاری راتر فرم معلم بود. قبل از اجرای متغیر مستقل از هر دو گروه آزمون وایلند و راترگرفته شد. و سپس برای گروه آزمایش به مدت 12هفته فعالیتهای هدف دار مبتنی بر آموزش مهارت های اجتماعی اجرا گردید. سپس برای هر دو گروه مجددا" آزمون ها اجرا گردید. داده های خام با روش آماری تحلیل واریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند . و نتایج آن نشان داد که بین آزمودنیهای گروه های آزمایش و گواه از لحاظ رشد اجتماعی ونمره کل اختلالات رفتاری ومولفهای آن تفاوت معنی داری وجود دارد به عبارت دیگر آموزش رفتارهای سازشی در کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر موجب افزایش رشد اجتماعی و کاهش اختلالات رفتاری در آنان گردیده است.

کلید واژه: رشد اجتماعی / رفتار سازشی / اختلالات رفتاری/ کم توان ذهنی

فهرست

 چکیده

فصل یک

مقدمه

مسئله پژوهشی فرضیه ها اهداف تحقیق

تعاریف

:رشد اجتماعی : اختلالات رفتاری

فصل دو

عقب‌ماندگی
تعریف عقب‌ماندگی ذهنی

میزان شیوع طبقه‌‌بندی عقب‌ماندگان ذهنی علل عقب‌ماندگی

* اختلالات رفتاری

طبقه‌بندی كودكان مبتلا به اختلالات رفتاری

فراوانی

نظریه‌ها

نظریه آنا فروید

نظریه یادگیری رفتاری اجتماعی

یادگیری مشاهده ای

Cogninvsm )

شناخت گرایان

دیدگاه شناختی – رفتاری

نظریه متقابل :

تشخیص و طبقه بندی

2-1 اختلال بی اعتنایی مقابله ای ( codd) 2

3- افسردگی در كودكان :

4- عوامل برون زاد :

5- محرومیتها و كمبودها :

نقش مدرسه در اختلالات رفتاری دانش آموزان :

دیدگاه رفتار گرایان : 3  

دیدگاه هستی گرایی

دیدگاه شناختی  

رشد اجتماعی

نظریه‌های موجود پیرامون رشد اجتماعی

مشخصات و ویژگی‌های رشد اجتماعی

تفاوت‌های فردی در رشد اجتماعی

تحقیقات داخلی

تحقیقات خارجی

فصل سه

جامعه آماری
نمونه آماری وروش نمونه گیری

طرح تحقیق

ابزار جمع آوری داده ها

روش نمره گذاری آزمون وایلند (روش دوم)

پرسشنامه ارزیابی رفتاری راتر

پایایی و اعتبار پرسشنامه راتر:

روش اجرا:

روش تحلیل داده ها

فصل چهار

الف ) یافته های توصیفی:

ب) یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش:

ج) یافته های جانبی  

منابع داخلی

منابع خارجی